αναστολή εξ΄ωσεων - eviction

Αναστολή Εξώσεων αναφόρικα με τον περί ενοικιοστασίου νόμο

Αναστολή εξώσεων, σύμφωνα με τον περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο του 2020 (30(Ι)/2020) κάθε διαδικασία προς ανάκτηση κατοχής σε οποιοδήποτε στάδιο και εάν ευρισκόταν, αναστελλόταν μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020 και ουδεμία απόφαση ή διάταγμα ανάκτησης κατοχής θα εκδιδόταν από το Δικαστήριο μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020. Οι διατάξεις του εν λόγω νόμου…