Μεταβίβαση ακινήτου

Μεταβίβαση ακινήτου επ΄ονόματι «εγκλωβισμένου αγοραστή»

Τι σημαίνει ο όρος «εγκλωβισμένος αγοραστής»; Ο όρος «εγκλωβισμένος αγοραστής» χρησιμοποιείται στην περίπτωση την οποία ένας αγοραστής ακινήτου έχει καταβάλει το σύνολο του τιμήματος πώλησης και συμμορφώθηκε πλήρως με τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απέρρεαν από τη σύμβαση πώλησης, και ενώ κατέθεσε αυτή στο Κτηματολόγιο για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης δημιουργώντας εμπράγματο βάρος επ’ αυτού, παρόλα…